پرسشنامه طرحواره بی اعتمادی/ بدرفتاری یانگ

5,000 تومان

تعداد گویه: 10
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه طرحواره بی اعتمادی/ بدرفتاری یانگ
پرسشنامه طرحواره بی اعتمادی/ بدرفتاری یانگ

5,000 تومان