پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ فرم بلند 232 سوالی

8,400 تومان

تعداد گویه: 232
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ فرم بلند 232 سوالی
پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ فرم بلند 232 سوالی

8,400 تومان