پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجانات (AEQ)

9,500 تومان

تعداد گویه : 23
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجانات
پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجانات (AEQ)

9,500 تومان