پرسشنامه تحریف های شناختی عبداله زاده و سالار

5,000 تومان

تعداد گویه: 20
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه تحریف های شناختی
پرسشنامه تحریف های شناختی عبداله زاده و سالار

5,000 تومان