پرسشنامه تحریف شناختی بین فردی (ICDS)

5,700 تومان

تعداد گویه: 19
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

تحریف شناختی بین فردی
پرسشنامه تحریف شناختی بین فردی (ICDS)

5,700 تومان