پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همکاران (2000)

5,000 تومان

تعداد گویه : 5
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی میجلی
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همکاران (2000)

5,000 تومان