پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس

5,900 تومان

تعداد گویه : 30
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس
پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس

5,900 تومان