پرسشنامه سنجش نیاز به استقلال موسسه توسعه کارآفرینی هند

5,000 تومان

تعداد گویه : 6
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه سنجش نیاز به استقلال موسسه
پرسشنامه سنجش نیاز به استقلال موسسه توسعه کارآفرینی هند

5,000 تومان