پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر کارآیی مربیان فلتز و همکاران (1990)

6,500 تومان

تعداد گویه : 22
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر کارآیی مربیان فلتز
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر کارآیی مربیان فلتز و همکاران (1990)

6,500 تومان