پرسشنامه هوش هیجانی شات

7,000 تومان

تعداد گویه : 33
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه هوش هیجانی شات
پرسشنامه هوش هیجانی شات

7,000 تومان