پرسشنامه سبک زندگی (BASIS-A )

5,500 تومان

تعداد گویه : 62
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه سبک زندگی
پرسشنامه سبک زندگی (BASIS-A )

5,500 تومان