پرسشنامه قدردانی از بدن آوولوس و همکاران (2005)

6,500 تومان

تعداد گویه : 13
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه قدردانی از بدن
پرسشنامه قدردانی از بدن آوولوس و همکاران (2005)

6,500 تومان