پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز ۲۸ سوالی (۲۰۰۴)

7,000 تومان

تعداد گویه : 28
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز 28 سوالی (2004)
پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز ۲۸ سوالی (۲۰۰۴)

7,000 تومان