آزمون هوش هیجانی شرینگ

7,000 تومان

تعداد گویه : 33
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

آزمون هوش هیجانی شرینگ
آزمون هوش هیجانی شرینگ

7,000 تومان