تست‌های آنلاین با تفسیر راه اندازی شد.

پرسشنامه افکار خودکشی بک (BSSI)

9,500 تومان

امتیاز محصول :
5/5

تعداد گویه : 19
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

با خرید این محصول 95 امتیاز بگیرید
12 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
افکار خودکشی

برای شروع تست افکار خودکشی بک (BSSI) به صورت آنلاین + تفسیر پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

 
 

 

 

 ویژگی های پرسشنامه افکار خودکشی بک (BSSI) :

  • رنج سنی : بزرگسالان
  • دارای پایایی و روایی (ایرانی / خارجی)

  • دارای منبع (ایرانی / خارجی)

  • دارای 3 خرده مقیاس است.

  • موارد استفاده : پژوهش،ارزیابی

  • فایل به صورت WORD / PDF می باشد.

  • فایل به همراه مقاله مرتبط است .

 

هدف پرسشنامه افکار خودکشی بک (BSSI):

آشکارسازی و اندازه گیری شدت نگرش ها ، رفتارها و طرح ریزی برای ارتکاب به خودکشی
 

 سایر مطالب پرسشنامه افکار خودکشی بک (BSSI) :

این پرسشنامه شامل 19 گویه و 3 خرده مقیاس تمایل به مرگ، آمادگی برای خودکشی، تمایل به خودکشی واقعی، را مورد ارزیابی قرار می دهد دارای شیوه نمره گذاری به صورت درجه نقطه ای از 0 تا 2 تنظیم شده است تحلیل و تفسیر می باشد دارای روایی و پایایی مطلوبی می باشد با الفای کرونباخ تعیین شده است . ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ. در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از درﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، در ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از اﻗﺪام ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي دﻟﯿﻞﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ، دﯾﺪﮔﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً اﻟﯿﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮآﻣﺪه از ادراك ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ و راﻫﮑﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ، ﻫﻤﺎﻧﺎ از راه ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻔﮑﺮ و درﯾﺎﻓﺖ ادراﮐﯽ آنﻫﺎﺳﺖ. اﻟﯿﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﺴﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎر و ﻫﯿﺠﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﻣﻘﯿﺎس اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺳﺎل 1961 ﺗﻮﺳﻂ آرونﺑﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس داراي 19 ﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿﻞ آرزوي ﻣﺮگ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل و ﻧﺎﻓﻌﺎل، ﻣﺪت و ﻓﺮواﻧﯽ اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ، اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﻮد، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺮد ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. در آزﻣﻮن اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﮏ ﭘﻨﺞ ﺳﻮال وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻧﺎم دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﭙﺲ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ 14 ﺳﻮال ﺑﻌﺪي را ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دﻫﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ده دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﮏ، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮگ، آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ واﻗﻌﯽ. 2 ﺳﻮال ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﯾﺎ ﮐﺘﻤﺎن ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ )اﻧﯿﺴﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، .(1384
همچنین می توانید از پاورپوینت خودکشی از دیدگاه روانپزشکی در رابینیا استفاده کنید .    
تعداد گویه

19

تعداد خرده مقیاس
شیوه نمره گذاری

دارد

روایی و پایایی

دارد

نوع فایل

PDF

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه افکار خودکشی بک (BSSI)”
محصولات مرتبط

نظر مشتریان ما :

سبد خرید
افکار خودکشی

پرسشنامه افکار خودکشی بک (BSSI)

9,500 تومان