پرسشنامه کارکردهای خودجرحی کلونسکی و گلن (2011)

11,900 تومان

تعداد گویه: 39
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه کارکردهای خودجرحی کلونسکی و گلن
پرسشنامه کارکردهای خودجرحی کلونسکی و گلن (2011)

11,900 تومان