پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی (CAAS)

5,500 تومان

تعداد گویه : 24
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی
پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی (CAAS)

5,500 تومان