پرسشنامه دست برتری چاپمن و چاپمن (۱۹۸۷)

7,900 تومان

تعداد گویه : 13
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه دست برتری
پرسشنامه دست برتری چاپمن و چاپمن (۱۹۸۷)

7,900 تومان