پرسشنامه مقیاس شناخت خلاق برای مطالعه روگاتن و مونتا

5,000 تومان

تعداد گویه : 5
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس شناخت خلاق برای مطالعه
پرسشنامه مقیاس شناخت خلاق برای مطالعه روگاتن و مونتا

5,000 تومان