پرسشنامه شناخت و رفتار خودشکن کانینگهام (2007)

5,000 تومان

تعداد گویه : 21
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه شناخت و رفتار خودشکن
پرسشنامه شناخت و رفتار خودشکن کانینگهام (2007)

5,000 تومان