پرسشنامه بررسی قابلیت استفاده سیستم های آموزش الکترونیکی اوزتکین و همکاران

5,500 تومان

تعداد گویه : 36
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بررسی قابلیت استفاده سیستم های آموزش الکترونیکی
پرسشنامه بررسی قابلیت استفاده سیستم های آموزش الکترونیکی اوزتکین و همکاران

5,500 تومان