پرسشنامه حمایت و استرس اجتماعی دوک (DUSOCS)

5,900 تومان

تعداد گویه: 24
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه حمایت و استرس اجتماعی
پرسشنامه حمایت و استرس اجتماعی دوک (DUSOCS)

5,900 تومان