پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت گتز و پترسون

5,200 تومان

تعداد گویه : 13
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF

پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک
پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت گتز و پترسون

5,200 تومان