پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

5,700 تومان

تعداد گویه: 30
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات
پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

5,700 تومان