تست‌های آنلاین با تفسیر راه اندازی شد.

پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی

5,500 تومان

امتیاز محصول :
5/5

تعداد گویه : 37
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

با خرید این محصول 55 امتیاز بگیرید
7 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی

برای شروع تست انگیزش تحصیلی هارتر (HEMS) به صورت آنلاین + تفسیر پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

 
 

 

 

ویژگی های پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی

  • دارای پایایی و روایی (ایرانی)

  • دارای تفسیر و نمره گذاری

  • دارای منبع (ایرانی)

  • دارای 2 خرده مقیاس است.

  • موارد استفاده : پژوهش،ارزیابی

  • فایل به صورت WORD / PDF می باشد.

  • فایل به همراه مقاله مرتبط است .

هدف پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی:

سنجش انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی
 

پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی شامل موارد زیر می باشد:

این پرسشنامه دارای 37 سوال و 2 بعد بوده و هدف آن سنجش انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی (نگرش اهمیت یادگیری زبان خارجی، انگیزه والدین برای یادگیری زبان خارجی فرزندان) می باشد. شیوه نمره دهی  آن بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای می باشد.

انگیزش و نگرش یادگیری

واژه motivation ازﻛﻠﻤــﻪ ﻻﺗــﻴﻦ movere به معنی حرکت کردن (to move) ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳـﺖ. اﻧﮕﻴـﺰش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی درونی ﻛﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻫـﺪاﻳﺖ رﻓﺘﺎر او ﺑـﻪ ﺳــﻮی ﻧــﻮعی ﻫــﺪف می ﺷﻮد اﺷــﺎره می ﻛﻨــﺪ. ﺑﻄــﻮر کلی، اﻧﮕﻴﺰش را می ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮک ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎنی و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪه آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد. ﺑﻌﺒﺎرتی اﻧﮕﻴﺰش را ﺑـﻪ ﻣﻮﺗﻮر و ﻓﺮﻣــﺎن اﺗﻮﻣﺒﻴــﻞ ﺗﺸــﺒﻴﻪ ﻛــﺮده اﻧــﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ، ﻧﻴﺮو و ﺟﻬﺖ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻤﺪه اﻧﮕﻴﺰش ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ، اﻧﮕﻴــﺰش ﻋﺎﻣــﻞ ﻓﻌــﺎل ﺳﺎز رﻓﺘﺎر اﻧﺴــﺎنی اﺳــﺖ. انگیزش بنابر نظر شانک، ﻓﺮاﻳﻨــﺪی اﺳــﺖ ﻛــﻪ رﻓﺘﺎر ﻫــﺪﻓﮕﺮ از طریق آن راه اندازی و نگهداری می شود. انگیزه اصطلاحی است که غالبا با انگیزش مترادف به کار می رود. ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺣــﺎل می ﺗــﻮان اﻧﮕﻴــﺰه را دﻗﻴــﻖ ﺗﺮ از اﻧﮕﻴــﺰش ﺑﻌﻨــﻮان ﺣﺎﻟــﺖ مشخصی ﻛــﻪ ﺳــﺒﺐ اﻳﺠﺎد رﻓﺘــﺎر ﻣﻌﻴﻦ می ﺷــﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛــﺮد. اﻧﮕﻴﺰش ﻋﺎﻣـﻞ کلی ﻣﻮﻟﺪ رﻓﺘﺎر ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب می آﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ اﻧﮕﻴﺰه را ﻋﻠﺖ اﺧﺘﺼﺎصی ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ می داﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎرﻫﺎ دﻳﺪه می‌ﺷﻮد، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﺎیی و اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ هم ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ تحصیلی ﺗﻔﺎوﺗﻬــﺎی زﻳــﺎدی ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮدارند. اﻳــﻦ ﺗﻔــﺎوت ﻧــﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﺎدﮔﻴﺮی درس‌های مدرسه‌ای ﺑﻠﻜﻪ در ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻏﻴﺮتحصیلی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ می‌ﺧﻮرد. اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ از رﻓﺘـﺎر آدمی، ﺑـﻪ ﺣــﻮزه اﻧﮕﻴــﺰش در رواﻧﺸﻨﺎسی ﻣﺮﺑــﻮط اﺳــﺖ. ﻫﻤــﻪ اﻳﻨﻬﺎ در ﺑﺤــﺚ اﻧﮕﻴــﺰش ﺧﻼﺻــﻪ می ﺷــﻮد. ﺷﻨﺎﺳــﺎیی ﻣﻔﻬــﻮم اﻧﮕﻴــﺰش و آﮔــﺎهی از اﻧﮕﻴــﺰه ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ کمک می ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎی آﻣﻮزشی ﺧﻮد روﺷﻬﺎی ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﻜـﺎر ﮔﻴﺮد. ﭼﺮا ﻛـﻪ اﻧﮕﻴـﺰش ﻏﺎﻟﺒﺎ از یادگیری اﺳــﺘﻨﺒﺎط می شود و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳــﺎدﮔﻴﺮی نشانه اﻧﮕﻴﺰش اﺳﺖ.
برای دریافت پرسشنامه مقیاس هیجان مرتبط با یادگیری کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی”
محصولات مرتبط

نظر مشتریان ما :

سبد خرید
پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی

پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی

5,500 تومان