پرسشنامه تاثیر میزان استفاده از شبكه های اجتماعی بر اضطراب، استرس و افسردگی دانش آموزان

6,500 تومان

تعداد گویه : 28
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

تاثیر میزان استفاده از شبكه های اجتماعی
پرسشنامه تاثیر میزان استفاده از شبكه های اجتماعی بر اضطراب، استرس و افسردگی دانش آموزان

6,500 تومان