پرسشنامه استاندارد جذب شدن در محیط مجازی تلگن و اتکینسون (1974)

5,500 تومان

تعداد گویه : 34
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF

پرسشنامه استاندارد جذب شدن در محیط مجازی تلگن و اتکینسون (1974)
پرسشنامه استاندارد جذب شدن در محیط مجازی تلگن و اتکینسون (1974)

5,500 تومان