پرسشنامه راهبردهای مقابله ای ورزشکاران در ورزش رقابتی گادریو و بلوندین (۲۰۰۲)

6,000 تومان

تعداد گویه : 35
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای ورزشکاران در ورزش رقابتی گادریو و بلوندین (2002)
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای ورزشکاران در ورزش رقابتی گادریو و بلوندین (۲۰۰۲)

6,000 تومان