پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس (WOCQ)

5,500 تومان

تعداد گویه : 66
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس (WOCQ)

5,500 تومان