پرسشنامه استقامت و پایداری داک ورث و همکاران فرم کوتاه (Grift-s)

5,500 تومان

تعداد گویه: 8
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه استقامت و پایداری فرم کوتاه (Grift-s)
پرسشنامه استقامت و پایداری داک ورث و همکاران فرم کوتاه (Grift-s)

5,500 تومان