پرسشنامه شکاف دیجیتالی گاپتا و سریواتاوا

6,500 تومان

تعداد گویه : 19
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه شکاف دیجیتالی
پرسشنامه شکاف دیجیتالی گاپتا و سریواتاوا

6,500 تومان