پرسشنامه تاثیر اینترنت بر جامعه پذیری (اجتماعی شدن) افراد

5,500 تومان

تعداد گویه : 15
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر جامعه پذیری
پرسشنامه تاثیر اینترنت بر جامعه پذیری (اجتماعی شدن) افراد

5,500 تومان