پرسشنامه کیفیت زندگی (IRQOL)

7,000 تومان

تعداد گویه : 21
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه کیفیت زندگی
پرسشنامه کیفیت زندگی (IRQOL)

7,000 تومان