پرسشنامه بررسی وضعیت ظرفیت و فرهنگ كارآفرینانه دانشگاه گیب (2012)

6,400 تومان

تعداد گویه : 108
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بررسی وضعیت ظرفیت و فرهنگ كارآفرینانه دانشگاه گیب (2012)
پرسشنامه بررسی وضعیت ظرفیت و فرهنگ كارآفرینانه دانشگاه گیب (2012)

6,400 تومان