پرسشنامه بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو

7,000 تومان

تعداد گویه : 45
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بهزیستی ذهنی
پرسشنامه بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو

7,000 تومان