پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۸۴ سوالی (RPWB-84)

11,900 تومان

تعداد گویه: 84
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۸۴ سوالی (RPWB-84)

11,900 تومان