پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI)

7,500 تومان

تعداد گویه : 19
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

ترس از تصویر بدن
پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI)

7,500 تومان