پرسشنامه ادراک از مدیریت

5,900 تومان

تعداد گویه : 152
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF

پرسشنامه ادراک از مدیریت
پرسشنامه ادراک از مدیریت

5,900 تومان