پرسشنامه مقیاس چند نگرشی تمایل به خودکشی اورباخ و همکاران (MAST)

6,500 تومان

تعداد گویه : 30
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس چند نگرشی تمایل به خودکشی
پرسشنامه مقیاس چند نگرشی تمایل به خودکشی اورباخ و همکاران (MAST)

6,500 تومان