پرسشنامه تجربه نوجوانان در ورزش ماکدولاند و همکاران (۲۰۱۲)

7,900 تومان

تعداد گویه : 27
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

 

پرسشنامه تجربه نوجوانان در ورزش ماکدولاند و همکاران (2012)
پرسشنامه تجربه نوجوانان در ورزش ماکدولاند و همکاران (۲۰۱۲)

7,900 تومان