پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI-71)

5,000 تومان

تعداد گویه: 71
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا
پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI-71)

5,000 تومان