پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت ۱۹۹۱ (mos-sss)

9,000 تومان

تعداد گویه : 19
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 1991
پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت ۱۹۹۱ (mos-sss)

9,000 تومان