پرسشنامه مقیاس پرستاری غربالگری دلیریوم (Nu-DESC)

7,000 تومان

تعداد گویه : 15
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس پرستاری غربالگری دلیریوم
پرسشنامه مقیاس پرستاری غربالگری دلیریوم (Nu-DESC)

7,000 تومان