پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)

7,000 تومان

تعداد گویه : 18
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی
پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)

7,000 تومان