پرسشنامه هویت سازمان

5,200 تومان

تعداد گویه : 37
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه هویت سازمان
پرسشنامه هویت سازمان

5,200 تومان