پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران

5,000 تومان

تعداد گویه : 15
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

رفتار شهروندی سازمانی
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران

5,000 تومان