پرسشنامه تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران (۲۰۱۸)

5,900 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تاب آوری سازمانی پرایاگ
پرسشنامه تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران (۲۰۱۸)

5,900 تومان