پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران (CBI)

17,800 تومان

تعداد گویه: 24
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران CBI
پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران (CBI)

17,800 تومان