پرسشنامه نیازهای روانشناختی محیط کار هامفریز ( 2005)

5,000 تومان

تعداد گویه : 34
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه نیازهای روانشناختی محیط کار هامفریز
پرسشنامه نیازهای روانشناختی محیط کار هامفریز ( 2005)

5,000 تومان