پرسشنامه استاندارد سبک و اختلال شخصیت کوهل و کازن 2009 (PSDI-S)

5,000 تومان

تعداد گویه : 51
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد سبک و اختلال شخصیت
پرسشنامه استاندارد سبک و اختلال شخصیت کوهل و کازن 2009 (PSDI-S)

5,000 تومان